Now Reading
‘BECERİ’ Öğretilebilir mi?

‘BECERİ’ Öğretilebilir mi?

Yazar: Arş. Gör. Gülşah KURU

21. yüzyıl insanının sahip olması gereken nitelikler denildiğinde aklımıza ilk gelen ifadeler; ‘çağa ayak uydurabilen, yeniliğe açık, teknolojiyi etkin kullanabilen, üretken’ bireyler olarak sıralanmaktadır. Kuşkusuz tüm bunlara sahip olmak, günün koşulları açısından önem taşımaktadır. Peki temel becerileri gelişmemiş bireylerde, sıralanan bu özelliklerin olması mümkün müdür veya ne derecede sağlıklıdır?

Sözlük anlamı; “elinden iş gelme, ustalık, kişinin bir işi başarma, gereğine uygun olarak sonuçlandırma yeteneği” olarak tanımlanan ‘beceri’ kavramı; özellikle 21. yüzyılda üzerinde önemle durulan, durulması gereken bir konu olmuştur. Okul öncesi dönemden sonra, öğretimin ilk basamağı olan ilkokullar, temel becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlayan, formal eğitim kurumlarıdır. Yenilenen öğretim programları incelendiğinde; “yetkinlik”, “beceri” kavramlarının üzerinde durulduğu görülmekte, çağın insanının sahip olması gereken yetkinlikler sıralanmakta ve her ders için öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler ayrı ayrı belirtilmektedir. Her dersin, yenilenen öğretim programında ortak yer alan 8 anahtar yetkinlik ise; ‘Anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik ve kültürel farkındalık ve ifade’ olarak ifade edilmiştir.

Yetkin bireyler yetişmesi, ifade edilen bu 8 yetkinliğin öğrencilere kazandırılması ile mümkün olacak mıdır? Her ders için ayrı ayrı belirtilen beceriler, öğrencilere nasıl öğretilebilir daha da önemlisi öğretilebilir mi?

Öğretim programlarında beceriler sıralansa da bu becerilerin nasıl öğretilebileceğine/öğrencilerin bu becerileri nasıl edinebileceklerine dair açıklamalara yer verilmemiş; bu konu, öğretmenlerin inisiyatiflerine bırakılmıştır. Ne yapmalı?

-Her disiplinin içeriği doğrultusunda, öğrencilere kazandırılması hedeflenen becerilere yönelik uygulama odaları/köşeleri bulunabilir. Örneğin: Fen bilimleri dersinde öğrencilerin kazanmaları beklenen gözlem, ölçme, sınıflama gibi bilimsel süreç becerilerinin gelişmesi için öğrenci düzeyine uygun çalışmalar, doğa gezileri yaptırılabilir, bu gezilerde bir hedef konulabilir ve sınıf içinde bu becerileri kullanarak yapılanların açıklanması istenebilir. Bir başka örnek ise; hayat bilgisi dersi öğretim programında yer alan zaman yönetimi becerisinin kazandırılmasına dönük bir problem durumu ortaya atılabilir, bu problem durumunun çözümünün birkaç adımdan oluşması ve öğrencilere belirli bir sürenin verilip bu süre içinde problemi çözmeleri sağlanabilir.

See Also

-Disiplinler arası bağlantılar kurulabilir. Örneğin; Türkçe dersinde okunan bir metnin içeriğinin matematiksel olması sağlanabilir. Bu metne yönelik hazırlanan sorularda da öğrencilerin hem kendilerini ifade etme, Türkçeyi etkili kullanma becerileri hem de mantıksal düşünme ve matematiksel yetkinlikleri geliştirilebilir.

-Öğrencileri ‘düşündürebilmek’, onların bakış açılarını geliştirebilmek oldukça önemlidir. Bu süreçte öğrencilere yöneltilecek soruların niteliğine dikkat edilmeli, bu sorular onları değerlendirme yapmaya, mevcut duruma farklı açılardan bakabilme becerisi kazandırmaya yöneltmelidir.

-Uygun dönütler, cesaretlendirmeler önemli! Becerilerin kazanıldığına yönelik öğrencilerden gelen işaretler, öğretmenin vereceği olumlu dönüt, pekiştireçlerle desteklenirse beceri ediniminin kalıcı olacağı düşünülmektedir. Bu noktada, davranışçı yaklaşımın etkisinin inkar edilemeyeceği düşünülmektedir.

What's Your Reaction?
Bilgilendirici
5
İlginç
0
Mükemmel
3
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top