Now Reading
Sınıf İçi Nitelikli Öğretimsel Etkinlik Hazırlama Adımları

Sınıf İçi Nitelikli Öğretimsel Etkinlik Hazırlama Adımları

Yazar: Dr. Öğretim Üyesi Ahmet KURNAZ

Sınıflarımızda nitelikli öğretimsel süreçler yürütmek, nitelikli hazırlık yapılmalıdır. Bu amaçla öğretmenlerimize yardımcı olması amacıyla etkinlik hazırlama sürecinin planlanması ile ilgili adımlar aşağıda verilmiştir:

Ön Hazırlıklar Süreci

 1. Kazanımını analiz et…
  1. Hangi düzeyde?
  2. Hangi bilgiyi öğretmek istiyor?
  3. Hangi beceriyi öğretmeyi hedeflemiş?
  4. Hangi stratejiyi kullanarak öğretirim?
 2. Öğrencilerim bu kazanımı öğrenebilmek için hazır mı? Hazır olmayan öğrencilerimi;
  1. Dersin hemen öncesindeki 3-5 dk.lık etkinliklerle mi tamamlayabilirim?
  2. Bir gün öncesinden yapılacak tamamlama etkinliklerle mi (ek öğretim, ödev vb.) hazırlayabilirim?

Giriş Etkinlikleri Süreci

 1. Öğrencilerimin dikkatini nasıl çekebilirim?
 2. Öğrencilerime bu gün neler öğreneceklerini nasıl söyleyebilirim?
 3. Öğrencilerimi nasıl güdüleyebilirim? Öğreneceklerini niçin öğrensinler?
  1. Günlük yaşamlarında ne işe yarayacak?
  2. Bir sonraki dersleri öğrenirken ne işlerine yarayacak?

İşleyiş Süreci

A. Öğrencilerin Öğrenilecek Bilgi ve Beceriler İle İlgilenmelerinin Sağlanması

A1. Öğrencilerin şimdi öğrenecekleri bilgi ve beceriler ile geçmiş öğrenmeleri arasında bağ kurmalarını nasıl sağlayabilirim?

A2. Öğrencilerimi ders sonunda öğrenmiş olacakları bilgi ve becerileri düşünmelerini nasıl sağlayabilirim?  Öğrencileri zihinsel olarak öğrenecekleri kavram, süreç ya da beceriler ile ilgilenmelerini nasıl sağlayabilirim?

A3. Öğrencileri derse nasıl dâhil ederim? Onların öğrenilecek bilgi ve beceriler ile etkileşimini nasıl başlatabilirim?

B. Öğrencilerin öğrenilecek bilgi ve beceriler fark etmelerini sağlanması

B1. Öğrencilerin kavramları, süreçleri ve becerileri öğrenciler aktif belirleme ve geliştirmesini sağlamak için ne yapmalıyım? 

C. Öğrencilerin öğrenilecek bilgi ve becerileri açıklamasını sağlanması

Öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarını nasıl sağlayabilirim?

Öğrencilerin öğrenmeye çalıştıkları kavramlar, süreçler, beceriler veya davranışlarla ilgili resmi terimler, tanımlar ve açıklamalar yapmalarının sağlamak için ne yapmalıyım? Bu aşamada öğrenciler kavramları sözel olarak tanımlama veya yeni beceriler veya davranışlar sergileme fırsatları bulurlar.

D. Öğrencilerin öğrenilecek bilgi ve becerilerde derinleşmelerinin sağlanması

 • Öğrencilerin kavramları ayrıntılı şekilde anlamalarının ve tanımlamalarını nasıl sağlarım? Öğrencilerin beceri ve davranışları uygulamaları için neler yaparım?
 • Öğrencilerin yeni deneyimler sayesinde, ana kavramlar hakkında daha derin ve daha geniş bir anlayış geliştirmelerini, ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinip becerilerini geliştirmek için neler yapabilirim?
 • Öğrencilerin üst düzey düşünme (eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı vb.), akademik (bilimsel araştırma, proje geliştirme) becerilerini kazanmalarını nasıl sağlayabilirim?

E. Öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve becerileri öğrenip öğrenemediklerini nasıl fark etmelerini nasıl sağlarım?

 • Öğrencilerin öğrendikleri bili ve becerilerini ne kadar öğrendiklerini anlamalarını nasıl sağlayabilirim?
 • Öğrenme eksikliklerini ve yanlışlıklarını nasıl giderebilirim?

Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin öğrenecekleri bilgi ve becerileri ne kadar öğrendiklerini nasıl ölçebilirim?

            Öğrencilere aşağıdaki soruların sorulması:

            A) Bugün neler öğrendik?

            B) Bugün öğrendiklerimiz ile ilgili başka neler öğrenmek istersiniz?

            C) Bugün öğrendiklerimiz ile ilgili neler yapmak istersiniz?

            D) ) Bugün öğrendiklerimiz ile ilgili çevrenizde bir sorun görüyor musunuz?

            E) Bugün öğrendiklerini başkalarına nasıl öğretebilirsin?

-> Öğrencilerin öğrenmelerini nasıl pekiştirebilirim?

-> Öğrencilerimi bir sonraki derse hazırlanmasını nasıl sağlayabilirim?

ÖRNEK ETKİNLİK

KAZANIM: SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.

I. ADIM

 1. Kazanımda ne denilmek istediğini tam olarak değerlendir. > İlgili programda kazanımın açıklaması yardımcı olabilir.
  1. Hangi düzeyde?

Kazanım kavrama düzeyinde.

 • Hangi bilgileri öğretebilirim?

Kazanıma ilişkin programda bir açıklama yoktur. Kazanım öğrencinin yaşadığı yerde bulunan doğal varlıkları ve tarihi mekan, nesne ve eserleri öğrenip tanıtmasını istemektedir. Bu bağlamda öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilgiler yaşadıkları yerlerdeki doğal varlıkları ve tarihi mekan, nesne ve eserlere ilişkin bilgilerdir.

 • Hangi akademik becerileri kazandırabilirim?

Öğrenciler yaşadıkları yerdeki doğal varlıklar ve tarihi mekan, nesne ve eserlerle ilgili kaynak kitaplardan, internet kaynaklarından bilgi alırken öğrenme stratejilerinin tekrar stratejisinden altını çizme, kilit kavramlar kullanma, akıllı işaretler kullanma; anlamlandırma stratejilerinden öğrendiği bilgiler ile görseller oluşturma; örgütleme stratejilerinden özet cümleler yazma ve soru hazırlama tekniklerini kullanarak bilgileri etkin şekilde öğrenebilir.

 • Hangi düşünme becerilerini kazandırabilirim?

İlgili kazanım incelendiğinde öğrencilerin yaşadıkları yerde bulunan doğal varlıkları ve tarihi mekan, nesne ve eserler ile ilgili bilgileri öğrenebilmeleri için yazılı, görsel ve canlı kaynaklardan bilgi toplamaları gerekmektedir. Çünkü ders kitabında her bir yer için özel bilgilerin bulunması mümkün değildir. Bu nedenle ilgili kazanım işlenirken eleştirel düşünme becerilerinden bilgi kaynağının güvenirliğinin sorgulanması becerisi öğrencilere kazandırılabilir. Ayrıca eleştirel düşünme stratejileri de öğretilebilir.

DÜŞÜNME BECERİ VE SÜREÇLERİ:

            Bu derste öğrencilerin bilgi aldıkları kaynakların güvenirliğini sorgulamayı öğreneceklerdir.

BU DERSTE KULLANILABİLECEK DÜŞÜNME STRATEJİLERİ:

 • S-22 Anlayamadığı bölümlerle ilgili ek açıklama isteme.
 • S-14:Doğal ve tarihi varlıklar açısından kasabamızın durumunu örneklerle açıklama
 • S-16: Yakın çevresindeki tarihi/doğal mekanların özelliklerini öğrenirken bilgi aldığı kaynakların doğruluğunu sorgulama
 • S-17:Konu ile ilgili yapılan açıklamaları sorgulama
 • S-22: Yaptığı açıklamalarla ilgili çevresince yapılan sorgulamaları olumlu karşılama
 • S-26: Çevresinden gelen karşıt görüşlerden yararlanarak görüşünü yeniden oluşturma
 • S-33:Bir durumla ile ilgili sunulan kanıtları değerlendirme
 • S-10:Kendi düşüncelerini değerlendirirken kesin yargıda bulunmaktan kaçınma
 • Hangi stratejiyi kullanarak öğretirim?

Araştırma, inceleme,(strateji), Yapılandırılmış sorgulama, tartışma

TRANSFER SÜRECİ İLE İLGİLİ KAZANIMLAR:

 1. Bu derste edindiği bilgileri Sosyal Bilgiler dersinin diğer konularını öğrenirken kullanma
  1. Bu derste edindiği bilgileri Türkçe dersinde kullanma.
  1. Bu derste edindiği bilgileri günlük yaşamında kullanma.
  1. Sınıf içi etkileşim ve tartışmalara transfer etme.

II. ADIM

2. Kazanımın öğretimi için öğrencilerin hazır oluşluk düzeyini belire> bilgi düzeyleri ve kazanımı öğrenmeye ilişkin tutumlar

İlgili kazanımın öğrenilmesi için öğrencilerin doğal mekan ve tarihi mekan, nesne ve eser kavramlarını bilmeleri gerekir. Bu bilgilere sahip olmayan öğrencilere bu bilgilerin öğretimi çok uzun zaman almayacağından bir gün öncesinde bir çalışmaya gerek yoktur. Bu bilgilere sahip olmayan öğrencilere kazanımın öğretiminin yapıldığı ders saatinin başında beş-on dakikalık bir ek etkinlikle bilgiler öğretilebilir.

II. ADIM

3. Kazanımı sınıftaki farklı öğrenciler (hızlı öğrenen, ortalama ve yavaş öğrenen) için uyarla

Sınıfımdaki yavaş öğrenen öğrenciler yaşadıkları yerde önemli olan doğal mekanların nereler, tarihi mekan, nesne ve eserlerin neler olduğunu öğrenmeleri yeterlidir.

Sınıfımdaki ortalama düzeydeki öğrenciler yaşadıkları yerde önemli olan doğal mekanların nereler, tarihi mekan, nesne ve eserlerin neler olduğunu ve bunları öğrenirken bilgi aldıkları kaynağın güvenirliğini sorgulamayı öğrenmelidir. Ayrıca orta düzeydeki öğrenciler doğal mekan ve tarihi öğeleri dışardan gelmiş birine nasıl tanıtacaklarını öğrenmelidirler.

Sınıfımdaki ileri düzeydeki öğrenciler yaşadıkları yerde önemli olan doğal mekanların nereler, tarihi mekan, nesne ve eserlerin neler olduğunu ve bunları öğrenirken bilgi aldıkları kaynağın güvenirliğini sorgulamayı öğrenmelidir. Eleştirel düşünme stratejilerini kullanmalıdırlar. İleri düzeydeki öğrenciler doğal mekan ve tarihi öğeleri dışardan gelmiş birine yeni ve özgün araçlar (turizm rehberi, afiş, poster, şarkı, film vb) ve ortamlardan (görsel, işitsel, dijital, internet) nasıl tanıtacaklarını öğrenmelidirler. Bu öğrenciler yaşadıkları yerde bulunan doğal mekanlar ve tarihi öğelerin tanıtımı ile ilgili yaşanan sorunları belirleyebilir, bu sorunları nasıl çözebilecekleri ile ilgili bir araştırma tasarlayabilirler. Yaşadıkları yerdeki doğal mekan ve tarihi öğelerin tanıtımı ile ilgili bir proje hazırlayıp ilgili kuruluşlara (belediye, il turizm müdürlüğü, turizm firmaları vb.) sunabilirler.

DERS Konya / Çumra / Alibeyhüyüğü Mahallesinde bulunan bir beşinci sınıfta işlenecektir.

GİRİŞ ETKİNLİKLERİ

 • Öğrencilerimin dikkatini nasıl çekebilirim?

Öğrencilere mahalle sınırları içerisinde bulunan Taşan Köprü’nün hikayesi resimler eşliğinde anlatılır.

 • Öğrencilerime bu gün neler öğreneceklerini nasıl söyleyebilirim?

Öğrencilere bugün çevremizdeki doğal mekanlar ile tarihi mekan, nesne ve eserleri öğreneceğimiz söylenir.

 • Öğrencilerimi nasıl güdüleyebilirim? Öğreneceklerini niçin öğrensinler?
  • Günlük yaşamlarında ne işe yarayacak?

Bugünkü derste öğreneceklerimizi iyi öğrenirlerse mahalle dışından kendilerine misafir gelenlere ya da kendileri başka bir yere gittiklerinde mahallemizi daha iyi tanıtabilecekleri söylenir.

 • Bir sonraki dersleri öğrenirken ne işlerine yarayacak?

Bugünkü dersimizdeki işleyeceklerimizi iyi öğrenirlerse bir sonraki derste öğreneceğimiz ülkemizdeki doğal ve tarihi öğeleri daha iyi öğrenebilecekleri söylenir.

ÖN BİLGİLERİN KONTROLÜ VE TAMAMLANMASI

Doğal mekan,  tarihi mekan, tarihi eser, tarihi nesne kavramları ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılır.

Aşağıdaki kelimeleri ilgili olma durumuna göre ilişkilendiriniz.
– May barajı
– Mahalle muhtarlığı önündeki savaş topu
– Mahalledeki Merkez Cami
– Taşan Köprü  
-Tarihi mekan
-Doğal mekan
– Tarihi eser


– Tarihi nesne

İŞLEYİŞ

A. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİLCEK BİLGİ VE BECERİLER İLE İLGİLENMELERİNİN SAĞLANMASI

A1. Öğrencilerin şimdi öğrenecekleri bilgi ve beceriler ile geçmiş öğrenmeleri arasında bağ kurmalarını nasıl sağlayabilirim?

Mahallemizde bulunan May barajı, Mahalle muhtarlığı önündeki savaş topu, Mahalledeki Merkez Cami, Taşan Köprü ile ilgili ne tür hatıralarınız var?

A2. Öğrencilerimi ders sonunda öğrenmiş olacakları bilgi ve becerileri düşünmelerini nasıl sağlayabilirim?  Öğrencileri zihinsel olarak öğrenecekleri kavram, süreç ya da beceriler ile ilgilenmelerini nasıl sağlayabilirim?

Mahallemizde bulunan May barajı, Mahalle muhtarlığı önündeki savaş topu, Mahalledeki Merkez Cami, Taşan Köprüyü kimseye hiç tanıttınız mı? Buraları size mahallemiz dışından gelen misafirlere ya da yeni tanıştığınız kişilere anlatmak ister misiniz?

A3. Öğrencileri derse nasıl dâhil ederim? Onların öğrenilecek bilgi ve beceriler ile etkileşimini nasıl başlatabilirim?

Sınıfımızda kim Mahallemizde bulunan May barajı, Mahalle muhtarlığı önündeki savaş topu, Mahalledeki Merkez Cami, Taşan Köprü, Kale ve Hüyükten hangisi ile ilgileniyor? Sınıfın ilgi duydukları öğeye göre gruplandırılması sağlanabilir.

B. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİLCEK BİLGİ VE BECERİLER FARK ETMELERİNİ SAĞLANMASI

B1. Öğrencilerin kavramları, süreçleri ve becerileri öğrenciler aktif belirleme ve geliştirmesini sağlamak için ne yapmalıyım? 

Öğrencilerin kendi istekleri ile belirledikleri öğeyi öğrenmek için neler yapmak istedikleri belirlenir. Kimler hangi öğe hakkında nerelerden (canlı kaynaklar, yazılı eserler, internet, yerinde ziyaret vb.) öğrenmek ve bunu sınıfta nasıl sunmak istediği belirlenir.

C. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİLCEK BİLGİ VE BECERİLERİ AÇIKLAMASINI SAĞLANMASI

Öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarını nasıl sağlayabilirim?

Öğrencilerin öğrenmeye çalıştıkları kavramlar, süreçler, beceriler veya davranışlarla ilgili resmi terimler, tanımlar ve açıklamalar yapmalarının sağlamak için ne yapmalıyım? Bu aşamada öğrenciler kavramları sözel olarak tanımlama veya yeni beceriler veya davranışlar sergileme fırsatları bulurlar.

Her bir öğrenciye incelemek ve tanıtmak istediği öğe ile ilgili bilgileri nasıl toplayacağı, bilgileri kaynaklardan alırken hangi bilgilerin üzerinde daha çok duracağını ve sınıfta arkadaşlarına sunarken bunları nasıl sunacağını (önemli kavramlar, özet cümleleri, sorular, akıllı işaretlerle öğrenemediği kavramlar, üzerinde duracağı kavramlar vb.) belirlenmesi.

Bütün öğrencilere öğrenecekleri temalar ile ilgili bilgi toplarken ve arkadaşlarını dinlerken anlayamadıkları bölümlerle ilgili ek açıklama istemeleri, konu ile ilgili yapılan açıklamaları sorgulamalar, yaptığı açıklamalarla ilgili çevresince yapılan sorgulamaları olumlu karşılamaları, bir durumla ile ilgili sunulan kanıtları değerlendirmeleri ve kendi düşüncelerini değerlendirirken kesin yargıda bulunmaktan kaçınmaları önerilir.

D. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİLCEK BİLGİ VE BECERİLERDE DERİNLEŞMELERİNİN SAĞLANMASI

See Also

Öğrencilerin kavramları ayrıntılı şekilde anlamalarının ve tanımlamalarını nasıl sağlarım? Öğrencilerin beceri ve davranışları uygulamaları için neler yaparım? Öğrencilerin yeni deneyimler sayesinde, ana kavramlar hakkında daha derin ve daha geniş bir anlayış geliştirmelerini, ilgi alanları hakkında daha fazla bilgi edinip becerilerini geliştirmek için neler yapabilirim?

 • Bir sonraki derste öğrenciler sınıfa gelir. Öğrencilerden aynı öğeyi öğrenmek ve tanıtmak isteyenler gruplar halinde grubun önüne alınır.
 • Sınıfımdaki öğrenme hızı düşük olan öğrencilere inceledikleri öğe ile ilgili neler öğrendikleri sorulur ve bilgilerini paylaşmaları istenir.
 • Sınıfımdaki ortalama düzeydeki öğrenciler yaşadıkları yerde önemli olan doğal mekanların nereler, tarihi mekan, nesne ve eserlerin neler olduğunu ve bunları öğrenirken bilgi aldıkları kaynağa nasıl ve neden güvenmemiz gerektiğini ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerin kaynaklar ile ilgili ortaya koydukları özellikler öğrenciler belirttikçe tahtada listelenir. Öğrenciler doğal mekan ve tarihi öğeleri dışardan gelmiş birine ya da yeni tanıştıkları birine nasıl tanıtacakları ile ilgili görüş ve ürünlerini açıklamaları sağlanır.
 • Sınıfımdaki ileri düzeydeki öğrenciler yaşadıkları yerde önemli olan doğal mekanların nereler, tarihi mekan, nesne ve eserlerin neler olduğunu ve bunları öğrenirken bilgi aldıkları kaynağın güvenirliğini sorgulamaya ilişki açıklamalara devam ederler. Bu öğrencilerden anlayamadıkları bölümlerle ilgili ek açıklama istemeleri, konu ile ilgili yapılan açıklamaları sorgulamalar, yaptığı açıklamalarla ilgili çevresince yapılan sorgulamaları olumlu karşılamaları, bir durumla ile ilgili sunulan kanıtları değerlendirmeleri ve kendi düşüncelerini değerlendirirken kesin yargıda bulunmaktan kaçınmaları daha üst düzeyde beklenir. Bu öğrencilerden inceledikleri doğal ya da tarihi mekanı yeni bir yolla ve farklı araçlar kullanarak nasıl tanıtabileceklerine ilişkin görüş ve ürünlerini sunmaları istenir.

Öğrencilerin üst düzey düşünme (eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı vb.), akademik (bilimsel araştırma, proje geliştirme) becerilerini kazanmalarını nasıl sağlayabilirim?

Tüm öğrencilere bugün işlediğimiz doğal mekan ve tarihi öğelerle ilgili olarak;

a) Neler öğrendiklerini listelemeleri istenir.

 1.       Bilgiyi yazılı bir kaynaktan alıyorsak bu kaynak:
  1. Ne zaman yayınlanmış? Eski mi? Halen güncel mi?
  1. Bu kaynağı yayınlayanlar tanınan kimseler mi?
  1. Kaynak bilgi veren bir rapor mu?
  1. Reklâm ya da tanıtım katalogu mu?
  1. Masal mı?
  1. Bilim kurgu mu?
  1. Verdiği bilgilerle ilgili yeterli delili var mı? (resim, belge, diğer kaynaklar)
 2. Kaynak kim tarafından yazılmış?
  1. YAZAR bu alanın uzmanı mı?
  1. Yazar taraf tutuyor olabilir mi?
  1. Yazarın bu konu ile ilgili bir menfaati var mı?
  1. Bu konuyu ilk kez açıklayan kişi mi, başkasından mı öğrenmiş?
  1. Yazarı bu konuda çalışan başka uzmanlar destekliyor mu?
  1. Yazarın benzer konularda yapılmış başka çalışmaları var mı?

b) Yeni ne tür bilgiler öğrenmek istedikleri sorulur.

c) Bugün öğrendikleri ile ilgili neler yapmak istedikleri tekrar sorulur? Dışardan gelmiş birine yeni ve özgün araçlar (turizm rehberi, afiş, poster, şarkı, film vb) ve ortamlardan (görsel, işitsel, dijital, internet) nasıl tanıtacaklarını neler yapmak istedikleri öğrenmelidirler.

d) Bu öğrenciler yaşadıkları yerde bulunan doğal mekanlar ve tarihi öğelerin tanıtımı ile ilgili yaşanan sorunları belirleyebilir, bu sorunları nasıl çözebilecekleri ile ilgili bir araştırma tasarlayabilirler.

e) Yaşadıkları yerdeki doğal mekan ve tarihi öğelerin tanıtımı ile ilgili bir proje hazırlayıp ilgili kuruluşlara (belediye, il turizm müdürlüğü, turizm firmaları vb.) sunabilirler.

E. ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENDİKLERİ BİLGİ VE BECERİLERİ ÖĞRENİP ÖĞRENEMEDİKLERİNİ NASIL FARK ETMELERİNİ NASIL SAĞLARIM?

Öğrencilerin öğrendikleri bili ve becerilerini ne kadar öğrendiklerini anlamalarını nasıl sağlayabilirim?

Öğrenme eksikliklerini ve yanlışlıklarını nasıl giderebilirim?

Hazırlanan çalışma yaprağı yapılır. Belirlenen öğrenme eksiklik ve yanılgıları giderilir.

DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin öğrenecekleri bilgileri ne kadar öğrendiklerini nasıl ölçebilirim?

Yaşadığımız yerdeki doğal mekan ve tarihi öğeler ile ilgili hazırlanmış farklı soru türlerini içeren bir değerlendirme aracı uygulanır. Hangi öğrencilerin neleri öğrenememiş olduğu belirlenir.

Öğrencilerin öğrenecekleri becerileri ne kadar öğrendiklerini nasıl ölçebilirim?

Bilgi aldığımız kaynakların güvenilir olduğunu nasıl anlarım?

            Öğrencilere aşağıdaki soruların sorulması:

            A) Bugün neler öğrendik?

            B) Bugün öğrendiklerimiz ile ilgili başka neler öğrenmek istersiniz?

            C) Bugün öğrendiklerimiz ile ilgili neler yapmak istersiniz?

            D) ) Bugün öğrendiklerimiz ile ilgili çevrenizde bir sorun görüyor musunuz?

            E) Bugün öğrendiklerini başkalarına nasıl öğretebilirsin?

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ NASIL PEKİŞTİREBİLİRİM?

 1. Kasabamız ne zaman ve nasıl kurulmuş?
 2. Kasabamızın adını aldığı Hüyük ile kasabamızın tarihi durumu arasında ilişki var mı?
 3. Kasabamızın kuruluş hikayesinden yola çıkarak:
  1. Kasabamızda tarihi mekan, nesne ve yerler bulunması beklenir mi? Neden?
  1. Kasabamızın doğal güzellikleri açısından önceki durumu hakkında ne düşünürsünüz?

Düşünme beceri ve süreçleri ile ilgili değerlendirme:

 1. Derste öğrendiklerimizden sonra Kasabamızın kuruluşu ile ilgili araştrmayı yeniden yapsanız, daha önce araştırma yaparken kullandığınız kaynaklardan hangilerini tekrar kullanır, hangilerini kullanmaktan vazgeçerdiniz? Nedenleri ile açıklayınız.
 2. Kasabamızı öğrenmek isteyen bir yabancıya bilgi toplaması için önereceğiniz kaynaklar nelerdir? Niçin o kaynakları önerirsiniz?

Günlük yaşamında düşünme becerilerini kullanımına yönelik değerlendirme:

Sağlıklı gıdalar ile ilgili bilgi toplamak için aşağıda verilen kaynaklardan hangisi en güvenilir bilgileri bize verebilir?

 Bu konudaki en güvenilir bilgi kaynakları hangileridir? Neden?

Sağlık ocağındaki hemşireler             Marketlerdeki satış elemanları

Bakkallar                                           Pazarlamacılar

Doktorlar                                           Komşularımız

ÖĞRENCİLERİMİ BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLANMASINI NASIL SAĞLAYABİLİRİM?

Yaşadığımız yerdeki doğal mekan ve tarihi öğeleri tanıdık. Acaba ülkemizde hangi doğal mekan ve tarihi mekan, nesne ve eserleri tanımak isterdiniz?

What's Your Reaction?
Bilgilendirici
0
İlginç
0
Mükemmel
0
View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top